Вие сте тук

Деклариране на предоставен от физическо лице заем и удържания върху лихвите по заема данък

Деклариране на предоставен от физическо лице заем и удържания върху лихвите по заема данък

През миналата година физическо лице (ФЛ) е дало заем на юридическо лице (ЮЛ) срещу договор. Сумата е над 10 000 лв. Към края на 2016 г. юридическото лице не успява да я погаси. Трябва ли физическото лице да декларира този предоставен заем в Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 за 2016 г.?

А когато заемът бъде върнат през настоящата година година, ще трябва ли юридическото лице да удържи данък върху лихвата, която изплати? Физическото лице ще трябва ли да декларира този данък в Годишната данъчна декларация за 2017 г.?

Експерт на Портал Счетоводство посочва следното решение на казуса:

Според чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ местните ФЛ имат задължението да подават ГДД за предоставените парични заеми, ако размерът на непогасената част от тези заеми през данъчната година общо е над 10 000 лв. ФЛ, което се явява заемодател, трябва да подаде декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. и приложение 11 "Предоставени/получени парични заеми" към нея, защото размерът на заема, който не е погасен, е по-висок от 10 000 лв.

Дружеството от своя страна трябва да начислява разход за лихви според договора за заем, а физическото лице, ще има доход от лихви при плащането им през 2017 г. Според чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ обект на облагане по ЗДДФЛ са придобитите през данъчната година доходи, идващи от лихви.        

От 01.01.2016 г. бе въведено авансово облагане по отношение на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Според чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ паричните доходи по чл. 35 биват авансово облани с данък, в случай че платецът на дохода представлява предприятие или самоосигуряващо се лице (СОЛ). Размерът на данъка бива изчислен, като облагаемият доход по чл. 35 (брутната сума на дохода лихви, който е изплатен)  се умножи по данъчна ставка 10%. Този данък се определя и удържа от платеца на дохода при неговото изплащане.

Според чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ данъкът, който предприятието, явяващо се платец на дохода, има задължението да удържи по чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ, се внася до края на месеца, който следва 3-месечието на придобиване на самия доход. Данъкът се внася в държавния бюджет по сметката на териториалната дирекция на НАП по мястото, където е регистриран платецът на дохода.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>