Вие сте тук

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаване

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаване

Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл.192, ал.1 КТ?

До 2013 г. практиката на съдилищата е разнопосочна и няма еднозначно решение на казуса. Празнотата в закона е запълнена от Върховния касационен съд, който през 2013 г. постановява тълкувателно решение, съгласно което е допустимо делегиране на работодателска правоспособност чрез упълномощаване при прекратяване на трудови договори извън случаите на дисциплинарни наказания.

Съгласно  ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6/2012г. от  11 януари 2013 г. се приема, че поради факта, че законодателят допуска възможност за делегация на работодателска правоспособност при налагане на служителя на дисциплинарните наказания, най-тежкото от които е  уволнението, то следва да се приеме, че не съществува законова пречка да се допусне делегиране на правото за прекратяване на трудовото правоотношение и при останалите основания, визирани в Кодекса на труда за прекратяване на трудовото правоотношение. Тълкувателното решение можете да видите ТУК>>>

В случай на делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение намират съответно приложение разпоредбите на доброволното представителство съгласно  Закона за задълженията и договорите.