Вие сте тук

Допълва ли се предметът на дейност със съставяне на ГФО за фирми, които го предоставят като услуга?

Допълва ли се предметът на дейност със съставяне на ГФО за фирми, които го предоставят като услуга?

Лице предоставя счетоводни услуги чрез 2 собствени фирми: едната - ЕООД, другата - ЕТ. В тях като предмет на дейност са посочени извършване на счетоводни услуги и счетоводно-консултантски услуги.

Лицето научава, че за да съставя годишни финансови отчети, следва в предмета на дейност изрично да е записано съставяне на ГФО. Това добавяне в предмета на дейност на съставянето на годишни финансови отчети следва ли да се направи или не?

Отговор на въпроса дава експерт на Портал Счетоводство:

Новият Закон за счетоводството ползва термина счетоводно предприятие, идентично на термина специализирано счетоводно предприятие от отменения Закон за счетоводството. Дефиницията за счетоводно предприятие е поместено в параграф 1, точка 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Такова се явява е всяко лице, имащо регистрация по Търговския закон или по законодателството на друга страна-членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност се съдържа организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.

Според член 17, алинея 1 от Закона за счетоводството годишните, междинните и консолидираните отчети на фирмите се съставят от физически лица със трудово, служебно или облигационно правоотношение с фирмата или от счетоводни фирми.

Същевременно според член 18 от Закона за счетоводството, физическите лица, съставящи финансовите отчети, а също и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, подписващи финансовите отчети, когато финансовите отчети са подготвени от счетоводни фирми, следва да отговарят на тези няколко изисквания:

1. Да разполагат със задължителна минимална степен на завършено образование и реален стаж по тази специалност:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в сферата на счетоводството, вътрешния и външния вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или в качеството си на преподавател по счетоводство и контрол:

- за магистрите - 2 г.;

- за бакалаврите - 3 г.;

- за степен "професионален бакалавър" - 4 г.;

б) друго висше образование в областта на икономиката и 5 години стаж в сферата на счетоводството, вътрешния и външния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или в качеството си на преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно образование в областта на икономиката и 8 години стаж в качеството си на счетоводител;

2. Да не са били осъждани за престъпление, имащо общ характер съгласно глава V и по глава VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс (НК).

Имайки всичко посочено до тук предвид, препоръчително е да се допълни предмета на дейност на предприятията. Така биха се избегнали и евентуални спорове с контролните органи.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>