Вие сте тук

Доставки на услуги от един туроператор към друг с цел последваща препродажба

Доставки на услуги от един туроператор към друг с цел последваща препродажба

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. предвиждат и някои нови регламенти относно дейността на туроператорските дружества. В тази връзка могат да бъдат намерени няколко становища в рубриката "Въпроси и отговори" на НАП.

Сред казусите относно дейността на туроператорите, разгледани в специализираната рубриката в сайта на агенцията, е въпросът за коригиране на издадени и получени фактури за авансови плащания през 2016 г., които ще се реализират през 2017 г., при спазване на новите разпоредби, които предвиждат специалния ред за облагане на туристически услуги да се прилага и по отношение на доставките на обща туристическа услуга, извършена от туроператор към друг туроператор. 

Становището на експертите от приходната агенция разглежда ситуация, при която лицензиран туроператор през 2016 г. е получил и фактурирал, начислявайки 9% ДДС, авансови плащания от свои клиенти, отново туроператорски дружества. Издадените фактури са отразени в дневника за продажби за съответния данъчен период. Съответно за направените от него резервации туроператорската фирма е получила фактури за услуги по настаняване и ги е отразила в дневника за покупки с право на приспадане на данъчен кредит.

Цитирайки разпоредбите на § 70, ал. 1 и 2 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, от НАП поясняват, че когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със ЗДДС в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на ЗДДС в сила до 31 декември 2016 г., т.е. за доставката са приложими общите разпоредби на ЗДДС (по аргумент от чл. 136, ал. 3 от ЗДДС, в сила до 31.12.2016 г. включително).Това означява, че издадените от дружеството фактури, в които е начислен ДДС в размер 9 % за получените през 2016 г. авансови плащания от клиенти – туроператори за доставка на услуга по настаняване, за която данъчното събитие възниква след 1 януари 2017 г., не следва да бъдат коригирани. 

Също така получените от дружеството фактури за направени през 2016 г. авансови плащания по доставки на стоки или услуги във връзка с пътуване, от които пътуващото лице ще се възползва пряко (включително услуги по настаняване) и за които данъчното събитие възниква след 1 януари 2017 г.,също не следва да бъдат коригирани, независимо дали е начислен ДДС с размер на данъчната ставка 9 на сто или 20 на сто. 

Отговорът на НАП по разглеждания казус може да бъде изтеглен и от прикачения по-долу файл.


Източник: НАП