Вие сте тук

Имат ли стажантите по програма "Младежка заетост" право на платен годишен отпуск?

Имат ли стажантите по програма "Младежка заетост" право на платен годишен отпуск?

Могат ли стажантите, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост”, да използват платен годишен отпуск и ако да, то при какви условия? 

В началото на лятото този въпрос вероятно стои на дневен ред пред много млади хора, които са започнали кариерата си по придобитата наскоро специалност благодарение на насърчителните мерки за работодатели по ОП "Развитие на човешките ресурси". Представителите на бизнеса, които са се възползвали от възможността да финансират със средства по оперативната програма стажуването на младежи до 29-годишна възраст в своята фирма, също трябва да предвидят в графиците си отпуските на тези свои служители, ако те имат право да ползват такива.

Съгласно условията за включване в схемата „Младежка заетост” освен, че трябва да бъдат регистрирани в БТ и да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му, бъдещите стажанти не трябва да имат трудов стаж по специалността, за която притежават диплома и по която ще стажуват. Това обаче не изключва възможността кандидатите да са работили преди това в други сфери и съответно да имат зад гърба си някакъв трудов стаж. Уточнението е полезно предвид регламентираното в ал.2 на чл.155 от Кодекса на труда условие за ползване на полагащия се платен годишен отпуск - „При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж."

Тъй като средствата за възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от КТ са част от предоставените по схемата „Младежка заетост" , работодателите няма да имат никакви допълнителни разходи ако разрешат ползването на полагаемите се 10 работни дни (за шестте месеца на стажуване) платен отпуск в случаите, когато наетите по програмата стажанти имат изисквания от закона трудов стаж. 

Когато обаче бъдещите специалисти започват за първи път работа и стажът им по проекта е единствен в трудовата им биография, правото за ползване на платения годишен отпуск няма как да бъде упражнено. В този случай при изтичане на 6-месечния срок на договора за заетост и ако младежът не остане на работа като сключи безсрочен трудов договор, при прекратяване на трудовото правоотношение съгласно разпоредбите на чл. 155., ал.3 и чл.224, ал. 1 от КТ работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. В чл. 42., ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските също е уточнено, че обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито право на отпуск. 

В нормативния акт няма специален текст, който да регламентира специфични правила за обезщетяването на наетите на трудов договор по чл. 233б. от Кодекса на труда лица.

Работодателите, които ще трябва да изплащат обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на наетите по схема "Младежка заетост" стажанти, трябва да имат предвид, че сумите за това не са включени в средствата, които ще му бъдат отпуснати по програмата за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за стажуване по съответната професия.