Вие сте тук

Издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2

Издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2

Удостоверението за осигурителен доход е част от необходимите документи, които се прилагат при подаване на заявление за отпускане на пенсия. Това изискване е посочено в чл. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Удостоверенито се издава от работодателя, като се следва утвърден от управителя на НОИ образец.

Основа за издаване на УП – 2 са данните от разплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за труд. Изключение може да се направи, ако въпреки липсата на горепосочените документи, съществуват други автентични документи, които съдържат достатъчно данни за осигурителния доход, съгласно  чл. 40, ал.5 от НПСО.

Издаденото Удостоверение за осигурителен доход се подписва от главния счетоводител и от управителя, подпечатва се и има характер на официален документ, удостоверяващ размера на осигурителния доход.

Чл. 5, ал. 7 от КСО задължава работодателя при постъпило писмено искане от страна на работника или служителя, в 14-дневен срок да му предостави напълно безплатно документ, с който да удостовери осигурителния доход на лицето. В случай на прекратяване на трудовите правоотношения този срок е 30 дни от прекратяването.

Чл. 2, ал. 1, т. НПСО регламентира и периодите, за които работодателят следва да издава документи за осигурителен доход, както следва:

  • за три последователни години по избор на лицето от последните му 15 години осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г.;
  • за целия период от 1 януари 1997 г. до датата на прекратяване на осигуряването.

Изискванията при изготвянето на образец УП-2 вижте в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>