Вие сте тук

Как ще се предоставя, освобождава и усвоява обезпечение по чл. 176в от ЗДДС при доставки на течни горива

Как ще се предоставя, освобождава и усвоява обезпечение по чл. 176в от ЗДДС при доставки на течни горива

След като влязоха в сила промените в Закона за данък върху добавената стойност, въвеждащи изискване към търговците на течни горива при определени условия да внасят в НАП обезпечение в пари, държавни ценни книжа или безусловна и неотменяема банкова гаранция, финансовото министерство подготви проект за изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС с цел допълване и изясняване на новата нормативна уредба.

Текстът все още не е приет и обнародван, срокът за обсъждането му изтече на 18 август. 

Докато чакаме официално да бъдат регламентирани правилата за предоставяне на въпросното обезпечение, предлагаме на вниманието на задължените доставчици на течни горива обобщена информация за начина, по който ще се осъществява процедурата. 

Ако сте сред данъчно задължените лица според разпоредбите на чл.176в от Закона за данък върху добавената стойност, ще трябва да подадете заявление по образец в 7-дневен срок преди настъпване на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 5, т. 1-3 от закона. Към него в зависимост от вида на предоставяното обезпечение ще трябва да бъдат приложени съответно копие от пратежно нареждане, извлечение от индивидуалната сметка и документ за липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа, или оригиналната банкова гаранция. 

Размерът на дължимото обезпечение се определя според разпоредбите на чл. 176в, ал. 2 от ЗДДС - не по-малко от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. Регламентирано е и задължението в случаите, когато не са извършвани облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания или не са получавани освободени за потребление течни горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000 лв. за предходния данъчен период. Размерът на обезпечението при този вариант ще бъде определен върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 000 лв.

В проекта за промени в ППЗДДС е записано, че при промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, задълженото лице освен че предоставя ново обезпечение, подава по реда на чл. 111б, ал. 2 и 3 ново заявление по образец - приложение № 35.

Задължение на НАП е да води електронен публичен регистър, съдържащ  данни за лицата, предоставили обезпечение, размерът и срокът на действие на обезпечението, датата на вписване и датата на заличаване. 

При какви обстоятелства и по какъв ред става освобождаването на обезпечението при доставки на течни горива?

Срокът, за който обезпечението се предоставя според разпоредбите на чл.176в, ал.1, е една година. Преди изтичането на този едногодишен срок то може да бъде освободено и лицето да се заличи от регистъра на НАП в следните случаи: когато бъде прекратена регистрацията по ЗДДС, когато лицето няма да извършва сделки по ал.1 и няма неуредени задължения за данък върху добавената стойност.

Когато са налице посочените по-горе условия, според предложените текстове в проекта на ППЗДДС с подаване на заявление по чл.111з, ал.1 от данъчно задълженото лице, а обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

Ако обаче са установени непогасени задължения за данък върху добавената стойност, обезпечението ще бъде усвоено по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В новите текстове на ЗДДС не е изрично упоменато какво се случва с предоставеното обезпечение след изтичане на установения срок от една година, когато не възникне основание за неговото предждевременно освобождаване. Според разпоредбите на ал.6 от разглеждания чл.176в, когато са налице условията по ал.1, лицето е длъжно да предостави ново обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение. Ако настъпи промяна в обстоятелствата, според която доставчикът на течни горива вече не попада в обхвата на данъчно-задължените лица по този член, би следвало след изтичане на едногодишния срок обезпечението също да бъде освободено (или усвоено ако лицето има неплетени задължения по ДДС).

По-горе уточнихме, че приходната агенция задължително ще вписва в електронен регистър търговците на течни горива, предоставили обезпечение. За да бъде заличено от него (в случаите, когато са налични обстоятелствата по чл. 176в, ал. 7), данъчно задълженото лице отново трябва да подаде искане, след което от приходната агенция извършват проверка, заличават лицето от регистъра и изпращат писмено или по електронен път уведомление. 

Важно е да се отбележи, че компетентният орган по приходите е оправомощен да прекрати регистрацията по ЗДДС и да заличи от регистъра по чл.176в, ал.10 лице, което не е предоставило обезпечение или не е предоставило обезпечение в пълен размер или в определения срок

Текстът на проекта за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС можете да видите ТУК >>>