Вие сте тук

Какви данъци дължи собственикът на ЕООД при неговата продажба

Какви данъци дължи собственикът на ЕООД при неговата продажба
4

Собственик на ЕООД иска да продаде дружеството си. То има регистриран капитал от 5 хил. лв. и включва сграда, чиято отчетна стойност възлиза на 52 хил. лв. Какви данъци дължи собственикът на ЕООД като физическо лице, при положение, че договорената цена за продажба на ЕООД-то е 70 хил. лв.?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор: 

Облагането на доход от прехвърляне на дружествени дялове е разписано в раздел V "Доходи от прехвърляне на права или имущество" от ЗДДФЛ. Според чл. 33, ал. 3 от закона облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, а също и от търговия с чужда валута, представлява сумата от реализираните през съответната година печалби, определени за всяка една сделка, понижена със сумата от реализираните през същата година загуби, които се определят за всяка една сделка.  

Реализираната печалба/загуба за всяка от сделките се определя, като продажната цена се понижи с цената на придобиване на финансовия актив (съгласно чл. 33, ал. 4 ЗДДФЛ). В продажната цена влиза всичко придобито от конкретното лице при продажбата, вкл. възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 ЗДДФЛ). Цената на придобиване представлява документално доказана цена на придобиване на имуществото (чл. 33, ал. 6, т. 1 ЗДДФЛ). Документално доказаната цена на продаваните дружествени дялове пък представлява внесеният съгласно учредителния договор капитал или платената цена съгласно договора за прехвърляне на дялове, в случай че са придобити посредством закупуване. 

Ако документално доказаната цена на придобиване на дружествените дялове възлиза на 5 хил. лв., а продажната цена е в размер на 70 хил. лв., облагаемия доход е 65 хил. лв., като дължимият данък е 10% от него.

Пълното решение четете в Портал Счетоводство тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ