Вие сте тук

Какви документи трябва да подадат работодателите, кандидатстващи за помощ по програмата 60/40

Какви документи трябва да подадат работодателите, кандидатстващи за помощ по програмата 60/40

При ненапълно изяснени параметри и очакваща допълнения и промени в министерското постановление, мярката за запазване на заетостта 60/40 е отворена от 31 март за кандидатстване за работодателите, засегнати от кризата заради обявеното във връзка с разпространението на COVID-19 извънредно положение.

Кой има право на подпомагане

Съгласно текста на Постановление № 55 от 30.03.2020 г. допустими кандидати са:

 • Работодател, който въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Предприятието следва да е от секторите: „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Туристическа дейност“. Тук не се представя Отчет за приходи и разходи.;
 • Работодател, който има с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Допълнително следва работодателя cъc cвoя зaпoвeд, издaдeнa нa ocнoвaниe чл. 120в, aл. 1 oт Кoдeкca нa трудa, да е прeуcтaнoвил дeйнocттa нa цялoтo прeдприятиe, нa чacт oт нeгo или нa oтдeлни рaбoтници или cлужитeли, или нa ocнoвaниe чл. 138a, aл. 2 oт Кoдeкca нa трудa да е въвeл нeпълнo рaбoтнo врeмe в цялoтo прeдприятиe или oтдeлнo нeгoвo звeнo. Тук са изключени секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и някои други;

ЗАБЕЛЕЖКА: Работодателят може да е преустановил работа като изплаща заплата на работника, поради това, че преустановяването е по вина на работодателя. Също обаче, когато работодателят е преустановил работата, той има правото едностранно да предостави за ползване една втора от платения годишен отпуск на лицата, които са обхванати от заповедта. Тези лица на практика не могат да работят, поради което е по-ефективно да им бъде предоставен за ползване платения годишен отпуск. Работодателят има право да получи компенсация за лицата, които ползват платен годишен отпуск, ако попада в горните категории.

Изисквания към работодателите

 • Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 • Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите плюс период, равен на периода на изплащане на компенсации.

Колко ще плати и колко ще получи работодателят

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход и осигуровките за януари 2020 г. за всеки работник и служител, с преустановено или непълно работно време. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Какво трябва да се подготви и представи в Агенция по заетостта

 • заявление за изплащане на компенсации по образец. То е три вида, в зависимост от причината за намаляване на дейността.
  Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.
 • заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;
 • декларация от работодателя и Отчет за приходи и разходи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;
 • списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
 • декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Обработка на документите от Агенция по заетостта

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.

Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт.

Част от необходимите документи са достъпни в интернет страницата на АЗ. Там е публикувана и информация за Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г.  и Информация за работодатели.

За улеснение на кандидатстващите работодатели ТРЗ екипът на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС добави към тях още някои полезни бланки като примерни образци на заповед за прекратяване на работа и за намаляване на работното време, както и на необходимите декларации. Формулярите са достъпни за изтегляне в прикачените файлове.