Вие сте тук

Какви са правилата за самоосигуряващите се лица през 2015 г.

Какви са правилата за самоосигуряващите се лица през 2015 г.

Какви декларации и заявления подават самоосигуряващите се лица? В какви срокове трябва да предоставят информацията в НАП? Какви са размерите на задължителните осигурителни вноски за 2015 г. и как се определят те? Как и къде се извършват плащанията и какви са санкциите за неспазване на осигурителното законодателство?

По определение самоосигуряващи се лица са упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност, както и тези, които упражняват трудова дейност, за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Към самоосигуряващите се лица се причисляват и упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, както и регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.

Декларациите и заявленията, които всяко самоосигуряващо се лице подава в НАП, са следните:

Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност

Срокът, в който тази декларация трябва да бъде подадена, е 7 дни от настъпване на някое от посочените обстоятелства. С нея се декларира и вида на осигуряването, като то може да е само във фонд „Пенсии” или и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по образец до края на месец януари на съответната година.

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. 

Тази декларация може да се подаде и еднократно за годината в случаите, когато самоосигуряващите се лица са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии” (срокът за подаване е до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари в случай, че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари, или до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване, при започване или възобновяване на трудова дейност ). Другият вариант за еднократно подаване на декларацията е когато е избрано осигуряване само във фонд „Пенсии”, лицата са осигурени по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход и отговарят на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО

Срокът за подаване на тази декларация е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, с код за вид осигурен 23.

Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Тази декларация се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход от лицата, които за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски за: фонд „Пенсии”; фонд „Пенсии” и универсален пенсионен фонд; здравно осигуряване.

Декларация образец № 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Подава се еднократно до 30 април на календарната година. Декларират се дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО от получени доходи за извършена дейност през минали години, различна от предходната.

Заявление по чл. 2а (Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Това заявление може да се подаде от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, които желаят да заявят кои осигурителни задължения погасяват.

Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Тя се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Заедно със съответните приложения към декларацията самоосигуряващите се лица задължително представят и Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г., в която се определя окончателният размер на месечния осигурителен доход за 2014 година и годишният осигурителен доход. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Ако с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен по-висок или по-нисък облагаем доход, се подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

Декларации обр. 1, 5 и 6, Заявление по чл.2 и Декларация за започване на трудова дейност, както и указания за попълването им могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове по-долу.

Размери на задължителните осигурителни вноски през 2015 г.:

 • за фонд „Пенсии”: 
  - 17,8 % за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. , както и за родените след 31.12.1959 г., избрали да се осигуряват във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска, в размера на вноската за универсален пенсионен фонд по чл. 157, ал. 1, т. 1 от КСО;
  - 12,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
 • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
 • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд;
 • 8% за здравно осигуряване.

Окончателните осигурителни вноски за 2014 г. се внасят до 30 април 2015 г.

Как се определят задължителните осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица?

Дължимите авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. С подаването на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица се определя окончателния размер на осигурителния доход (за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година).

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв. за облагаем доход през 2013 г. до 5400 лв., 450 лв. за облагаем доход през 2013 г. от 5400.01 лв. до 6500 лв. и 500 лв. при облагаеми доходи за 2013 г. от 6500.01 лв. до 7500 лв. При обалгаем доход за 2013 г. над 7500 лв минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2015 г. е 550 лв. 420 лв. е минималният месечен размер на осигурителния доход и за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 г. и 2015 г.

Максималният месечен осигурителен доход за 2015 г. е в размер на 2600 лева.

Важно е да се отбележи, че регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху минимален осигурителен доход в размер на 300 лв. Тези, които произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

При натрупване на доходи от различни дейности, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи на лицата, върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, в следния ред:

 • доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО ;
 • осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и членове на неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
 • доходи за работа без трудово правоотношение.

Как, къде и в какъв срок се плащат осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица?

Всички самоосигуряващи се лица плащат своите данъци и задължителни осигурителни вноски по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице и чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП. 

Авансовите осигурителни вноски се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, окончателните осигурителните вноски се дължат в срока за подаване на данъчната декларация - 30 април.

Санкции за неспазване на осигурителното законодателство от самоосигуряващи се лица.

За нарушения, свързани с подаването на данни от самоосигуряващите се лица - глоба за физическите лица от 50 до 500 лева за всеки отделен случай. При предоставяне на неверни данни с цел избягване плащането на задължителни осигурителни вноски е предвидена глоба от 250 лева. При невнасяне на здравни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, санкцията за самоосигуряващите се лица е от 500 до 1000 лева. За повторни нарушения се предвиждат и по-високи финансови санкции.


Източник: НАП