Вие сте тук

Какви такси ще заплащат юридически лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията от 01.01.2018 г.?

Какви такси ще заплащат юридически лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията от 01.01.2018 г.?

С Постановление № 270/08.12.2017 г. Министерски съвет определя таксите, които Агенция по вписванията ще събира от юридическите лица с нестопанска цел след 1 януари 2018 г. с оглед прехвърлянето на Регистъра на ЮЛНЦ към агенцията.

Считано от 01.01.2018 г.:

1.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел таксите са:

  • на сдружение; на фондация - 50 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;

2.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, сe събират следните такси:

  • на сдружение; на фондация - 25 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв.

Тъй като в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е регламентирано задължението ЮЛНЦ, вписани в регистъра при окръжните съдилища, да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г., от Агенция по вписванията информират, че за тази пререгистрация държавна такса не се дължи.


Източник: АВ