Вие сте тук

Какво предвижда предложеният от ИДЕС нов Закон за счетоводството

Какво предвижда предложеният от ИДЕС нов Закон за счетоводството

Предложеният от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) нов Закон за счетоводството, анализиран подробно от експертите на КиК Инфо в статията "Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10", предизвика сериозно недоволство в счетоводните среди.

Предвижда се законът да бъде приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 година, като с него трябва да се синхронизира националното законодателство и европейските директиви, в частност Директива 2013/34/EС.

Особено внимание в материала на КиК Инфо е отделено на два аспекта от проекта: 

  • създаването на нова структура  Национален съвет по счетоводство, която да "организира и администрира процеса, свързан с разработването и практическото прилагане на нормативната база в областта на финансовата отчетност на реалния и публичния сектор в Република България."  Подробно с позицията на експертите от счетоводния портал по тази точка можете да се запознаете тук.
  • противоречивото предложение относно отчетността на малките и средните предприятия, което е в разрез с европейската счетоводна Директива 2013/34/EС, предвиждаща редица облекчения и намаляване на административната тежест за малкия бизнес. Авторите на статията отбелязват, че "това, което предлага ИДЕС като нов Закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската Директива 2013/34/EС, то е в пълно противоречие на поставените цели и приоритети, залегнали в документа ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г."

От Асоциацията на специалицираните счетоводни предприята също са на мнение, че "подобни законови постановки и стъпки не са от полза нито за държавата, нито за малките и средни предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България."

Пълният текст на предложения от ИДЕС нов Закон за счетоводтството можете да видите в прикачения файл.

Сваляне на прикачените файлове: