Вие сте тук

Какво трябва да знаят юридическите лица с нестопанска цел относно пререгистрацията си в Агенция по вписванията

Какво трябва да знаят юридическите лица с нестопанска цел относно пререгистрацията си в Агенция по вписванията

За юридическите лица с нестопанска цел в България от 1 януари 2018 г. е в сила задължението да се пререгистрират в Агенцията по вписванията.

В интервю за в.Строител Зорница Даскалова, изпълнителен директор на агенцията разяснява някои от най-важните аспекти от този процес на пререгистрация, за които ЮЛНЦ трябва да бъдат информирани. 

  • Срок за пререгистрация

Срокът е 3-годишен, до 31.12.2020 г. ЮЛНЦ запазват наименованието, с които са вписани в съдилищата. Ако след 01.01.2018 г. новоучредена организация заяви регистрацията си с наименование, което вече принадлежи на друго ЮЛНЦ (пререгистрирано или на което предстои пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), Агенцията ще откаже да регистрира това ново ЮЛНЦ с цел да се избегне дублиране на имена. 

Едно от важните уточнение е, че всеки, който иска да учреди нова организация, след 01.01.2018 г. трябва да заяви това в Агенцията по вписванията, а не в окръжните съдилища. 

  • Регистър с ново наименование 

Търговският регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) е електронен и публично достъпен. В него може да бъде проверена информация за името на организацията, ЕИК, седалище и адрес, органи и членове на управителния орган, представляващи, цели, предмет на дейност и предмет на допълнителна стопанска дейност, статут в обществена или в частна полза, клонове, годишни отчети и доклади и други обстоятелства. 

Финансовите отчети (за всички ЮЛНЦ) и годишните доклади (за организациите в обществена полза) ще се подават и обявяват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията. ЮЛНЦ в обществена полза ще обявяват годишните си доклади и отчети в срок до до 30 юни на годината, следваща отчетната година. Таксите са съответно: за подаване по електронен път - 20 лв., на хартиен носител - 40 лв.

ВАЖНО: За да може ЮЛНЦ в обществена полза да обяви годишния си доклад и финансов отчет за 2017 г. в срок, следва преди това да се е пререгистрирало.

Заявлението за пререгистрация и приложенията към него могат да бъдат подадени на хартиен носител или електронно чрез електронния подпис на представляващия ЮЛНЦ или на упълномощения адвокат.

  • Колко струва пререгистрацията 

Пререгистрацията на ЮЛНЦ е безплатна.

Ако обаче едновременно със заявлението за пререгистрация се иска вписване на промяна в някое от обстоятелствата, касаещи ЮЛНЦ (изменен устав/учредителен акт, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или смяна на представляващите), следва да се подаде допълнително заявление за това и да се заплати държавна такса за вписване на промени.

Цитирани са следните такси:

По заявление за:

  • Първоначална регистрация на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ 50 лв. (на хартиен носител) или 25 лв. (по електронен път);
  • Вписване на промени на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 30 лв. (на хартиен носител) или 15 лв. (по електронен път);
  • Обявяване на актове (документи) на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електронен път);
  • Запазване на наименование - 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електронен път);
  • Издаване на удостоверения или на заверено копие на документ, както и за извършване на писмена справка - 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща;
  • Предоставяне на оригинални електронни документи - 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща.

Важно уточнение е също така, че политическите партии, синдикалните и работодателските организации остават извън обхвата на задължението за пререгистрация.  

Други новости

Сред ключовите моменти в новите разпоредби, касаещи юридическите лица с нестопанска цел, е отпадането на задължението да се разработват, приемат и обявяват Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност от ЮЛНЦ в обществена полза. В интервюто изпълнителният директор на АВ пояснява, че организациите, които вече са приели такива правила, могат да изберат да ги запазят като част от вътрешната си документация или да ги отменят, като в първия случай те не се вписват в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията.


Източник: Агенция по вписванията