Вие сте тук

Касово плащане от ЮЛНЦ и издаване на фискален бон

Касово плащане от ЮЛНЦ и издаване на фискален бон

Задължен ли е спортен клуб, който е ЮЛНЦ, да издава фискална касова бележка при касово плащане за извършената нестопанска дейност? 

Спортният клуб (ЮЛНЦ) плаща в брой към касите на други спортни клубове (също ЮЛНЦ) за трансфери и картотекиране на състезатели, треньори и други подобни.  За тези плащания получава фактури и квитанции от приходни касови ордери (ПКО). 

Решение на казуса дава експерт на Портал Счетоводство:

Според разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за ДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по закона лице има задължението да регистрира и да отчита своите направени доставки/продажби в търговски обект посредством издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или посредством издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон). Тук няма значение дали е или не е поискан друг данъчен документ. 

Ето защо, за да има задължение за издаване на фискална касова бележка, трябва не само да е направено плащане в брой, а и това плащане да е насрещна престация по доставка на стока или услуга за целите на Закона за ДДС.

Според чл. 9, ал. 1 от Закона за ДДС доставка на услуга представлява всяко предоставяне на услуга. Така че когато ЮЛНЦ предоставят услуги, без значение дали те се правят за изпълнение на целите и задачите на организацията и са стопанска или нестопанска дейност, тези услуги са доставки по смисъла на Закона за ДДС. Някои от тях са освободени от данък при определени условия според разпоредбите на глава IV от закона. Иначе казано, извършването на услуга от ЮЛНЦ в по-голямата част от случаите е доставка по смисъла на Закона за ДДС, дори и когато тази дейност е нестопанска за организацията според ЗКПО.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>