Вие сте тук

Кое отнема най-много време и ресурс на бизнеса при плащането на данъци и осигуровки

Кое отнема най-много време и ресурс на бизнеса при плащането на данъци и осигуровки

Резултатите от проучването на БСК "Време за плащане на данъци", проведено в периода октомври - ноември 2015 г., очертават немалък брой затруднения, с които се сблъскват представителите на бизнеса при изпълнението на регламентираните в данъчно-осигурителното законодателство задължения. 

Според анкетираните честта промяна в нормативната уредба, свързана с декларации, бланки, формуляри, режими, срокове и др. е сред дейностите, отнемащи най-много време и ресурс на фирмите. Като пример са посочени големият брой актуализации на програмния продукт за генериране на декларации обр. 1 и обр. 6, който е променян 8 пъти през настоящата година.

Затруднения предизвиква и необходимостта от многократно копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни задължения за даден период, изисквани от органите в различни по време проверки и ревизии.

В списъка с дейностите, увеличаващи административната тежест за бизнеса са и:

  • Изготвяне и подаване на формуляри за периодична (краткосрочна) и годишна статистическа отчетност;
  • Удостоверяване и заверка на осигурителен стаж. Подаване на документи за пенсиониране;
  • Получаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения (предимно за предприятия в населени места, където няма офис на НАП).

Затруднение за фирмите създава и изясняването на данъчни въпроси, по които в секция „Въпроси и отговори“ в страницата на НАП има противоречащи си становища на различни дирекции на приходната агенция. Пречка е и разясненията, които трябва да се правят при несъответствия в архивите на данъчните по подадени от задължените лица декларации за данъчни и осигурителни задължения и по извършените обвързвания и прихващания на суми от служители на НАП.

Набелязани са и мерки, които да намалят времето, необходимо за деклариране и плащане на дължимите данъци и осигуровки. Предложенията включват ограничаване на броя на промените в нормативната уредба до веднъж годишно, преди началото на финанасовата година, както и въвеждане на задължение НАП да издава юридически обвързващо становище по искане от страна на данъчно задължено лице. Според представителите на бизнеса това ще преустанови практиката на данъчните да бъдат издавани различни становища по идентични казуси. 

Друг начин за намаляване на административната тежест за фирмите е предоставянето на възможност удостоверението за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК да се получава по електронен път, подписано с електронен подпис от служител на НАП, а също и документите  за изчисляване и изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност да се подават електронно в НОИ

Сред предложенията за ограничаване на времето и ресурсите, които се изразходват за изпълнение на задълженията, вменени от данъчното и осигурителното законодателство, са още:

  • Въвеждане на задължителна оценка на въздействието на промените в нормативната уредба с фокус върху малките предприятия;
  • Отпадане на задължението за изготвяне на дневници за покупки и продажби по ЗДДС – практиката е застъпена в повечето страни-членки на ЕС. Подаване на тримесечни декларации по ЗДДС;
  • Отпадане на необходимостта от изготвяне на удостоверения за пенсиониране, за периоди след 2000 г. (дублиране на данни с декларация обр. 1);
  • Във всички общински центрове да се открият гишета на НАП за плащане на данъчни и осигурителни задължения (в които извършването на плащане от страна на ФЛ е безплатно, а от ЮЛ – при минимални такси за превод);
  • Всички актуални бланки на декларации, заявления и други документи, необходими за извършване на процедури като регистрации и деклариране, да бъдат качвани своевременно на сайта на НАП или съответната държавна институция;
  • Създаване на възможност за интегриране на информация и плащане на задължения към бюджета по електронен път, чрез каналите за електронно банкиране предоставяни от търговските банки (понастоящем услугата е достъпна единствено чрез ePay.bg);
  • Да се осигури по-добра работа на сайта и сървърите на НАП.

В прикачения файл могат да бъдат видeни резултатите от проучването на Българската стопанска камара по проблемна област „Време за плащане на данъци“.


Източник: БСК