Вие сте тук

Кога несъбираеми вземания от 2011 г. могат да се отпишат?

Кога несъбираеми вземания от 2011 г. могат да се отпишат?

Предприятие има несъбираеми вземания от 2011 година. Кога тези несъбираеми вземания могат да се отпишат? През 2016 г. или през 2017 г.?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор на поставените въпроси:

Ако има обективни обстоятелства за това, че едно вземане няма да бъде получено, то трябва да се признае разход. Вземанията се явяват част от текущите активи на фирмата. Важно тук е да не се допуска надценяване на активите. Ако може да се направи разумно заключение, че фирмата няма да получи определено вземане от клиент, то се отписва от активите ѝ, като няма значение какъв период е изминал от възникване на вземането. Този изминал период има отношение към прилагането на чл. 37, т. 1 от ЗКПО във връзка с признаването на разходи от отписвания на вземания за данъчни цели.

Съгласно на чл. 34, ал. 1 от ЗКПО разходите от отписване на несъбираеми вземания не биват признавани за данъчни цели в годината на в тяхното счетоводно отчитане, ако в същата или предходна година не е настъпило едно от обстоятелствата, посочени в чл. 37 от ЗКПО. Т.е. в случай че е настъпило някое от обстоятелствата по този чл. от закона в същата или в предишна година, счетоводно отчетеният разход от отписване на вземания се признава за данъчни цели.

Според чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО разходите, които не са признати за данъчни цели и които произтичат от отписване на вземания, биват признати за данъчни цели най-рано в годината, когато изтекат 3 години за вземанията с 3-годишен срок на давност или 5 години за тези с 5-годишен срок на давност от момента, когато вземането е станало изискуемо. Погасителната давност е регламентирана в текстовете на членовете от 110 до 120 на Закона за задълженията и договорите. Според чл. 110 от този закон, като изтече 5-годишна давност, всички вземания, за които законът не е предвидил някакъв друг срок, се погасяват. Законът предвижда 3-годишна давност за: възнаграждение за труд; обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; наем, лихви и други периодични плащания. Давността тече от деня, когато вземането е станало изискуемо.

За вземанията, които имат 5-годишна давност, тя се изчислява така: към съответната дата от 2011 г. се добавят 5 години, т.е. давността изтича през 2016 г.

Пълния казус и неговото решение четете в Портал Счетоводство тук >>>