Вие сте тук

Кой е образецът на декларация по чл.124, ал.3 ДОПК, която трябва да се попълни при ревизия по чл.122 ДОПК

Кой е образецът на декларация по чл.124, ал.3 ДОПК, която трябва да се попълни при ревизия по чл.122 ДОПК

Фирма има направена ревизия по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Във връзка с ревизията е необходимо да представи декларация по чл. 124, ал.3 от ДОПК. Подобна бланка обаче счетоводителят на фирмата не успява да намери. При справка с ДОПК, счетоводителят стига до извода, че става въпрос за декларацията по чл. 183, ал. 8, т. 1. Коя декларация трябва да се попълни?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Ревизия по чл. 122 от ДОПК представлява ревизия при особени случаи. Подаване на декларация по чл. 124, ал. 3 от ДОПК се изисква, в случай че органът по приходите е решил ревизията да премине по особения ред и е посочил това пред данъчно задълженото лице (ДЗЛ). При ревизия по реда на чл. 122 от ДОПК ДЗЛ трябва да предостави декларация по чл. 124, ал. 3 от ДОПК, където да декларира своето имущество, какъв вид разходи е направило и в какъв размер, а и всички източници на доходи, приходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране, включително и размера им. Декларацията се представя, за да може лицето да изчерпи представената информация, защото ако даде невярна и непълна такава, лицето носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Декларацията като образец се предоставя от Органът по приходите, правещ самата ревизия. Ето защо тук не става дума за декларацията по 183, ал. 8 от ДОПК, която е за семейно и имуществено състояние на физическо лице и се представя на орган по приходите, когато се отсрочват или разсрочват публични задължения.

Повече по казуса четете в Портал Счетоводство тук >>>