Вие сте тук

МФ разяснява регламентите по публикуването на финансовите отчети за 2017 г.

МФ разяснява регламентите по публикуването на финансовите отчети за 2017 г.

МФ обобщи в документ оновните регламенти относно публикуването на финансовите отчети на предприятията за 2017 г

В разясненията на финансовото министерство по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството са обособени няколко ключови момента, касаещи най-вече новите текстове в законодателството във връзка със задълженията на юридическите лица с нестопанска цел и тези на фирми, които не са извършвали дейност през предходната година. 

Подробно са разгледани влизащите в сила от 1 януари промени в чл.38, ал.9 от ЗСч, с които се освобождават от задължение за подаване на годишни финансови отчети неактивни през 2017 г. предприятия. Обърнато е специално внимание на факта, че за да се възползват от това облекчение, фирмите без дейност трябва да са декларирали липсата на активност в търговския регистър до 31.03.2018 г. В случай, че са пропуснали този срок, неактивните предприятия могат да избегнат санкции за неизпълнение на ЗСч като публикуват ГФО до 30 юни както всички останали задължени да го направят юридически лица, става ясно от разясненията на институцията.

Детайлно са анализирани и задълженията на ЮЛНЦ с оглед на това дали подлежат или не на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и съответно как се процедира в случаите, когато подлежащите на вписване лица все още не са се пререгистрирали в Агенция по вписванията. Според анализа на МФ независимо дали ЮЛНЦ в обществена полза са извършвали дейност или не през 2017 г. и към 30 юни на текущата година не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, те няма да публикуват годишните си финансови отчети и декларации по чл.38, ал.9, т. 2 от ЗСч. Допълнително е рояснена и процедурата за публикуване на годишните финансови отчети на ЮЛНЦ за 2017, 2018 и 2019 г.:

  • за ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – в регистъра за ЮЛНЦ за отчетните периоди за които има направена пререгистрация, съответно там публикуват и декларация, ако не са осъществявали дейност;
  • за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза и които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – чрез икономическо издание или чрез интернет, до момента на пререгистрация и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност;
  • за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – не публикуват годишни финансови отчети до момента на тяхната пререгистрация в Агенцията по вписванията и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност. 

Пълният текст на документа може да бъде видян тук:

Разяснение по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството


Източник: МФ