Вие сте тук

Минимален осигурителен доход за земеделски производител, работещ и на трудов договор

Минимален осигурителен доход за земеделски производител, работещ и на трудов договор

Казусът разглежда минималния осигурителен доход, когато става дума за земеделски производители.

Въпрос:

Земеделски производител, регистриран по Наредбата за физическо лице, получава доход от непреработена земеделска продукция. Работи и по трудов договор. Следва ли да се попълнят таблици 1 и 2 към ГДД, след като са попълнени Приложения 1 и 3? Трябва ли да се изрявнява осигурителният доход?

Какъв е минималният осигурителен доход, върху който лицето следва да се осигурява като ЗП?

Отговор:

Чл. 4, ап. 3., т. 4 от КСО гласи, че замеделски стопани и тютюнопроизводители се осигуряват задължително за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт. Когато тези лица извършват същевременно и дейност по трудов договор и са осигурени на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, това не ги освобождава от задължението да се самоосигуряват и на основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО.

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 11 от КСО)

Лица, регистрирани като ЗП, ако едновременно с тази своя дейност, упражняват и такива по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, внасят осигуровки върху минималния осигурителен доход определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, а това са:

  • лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества.

Това задължение е съобразено с изискванията в чл. 2, ал. 3 от „Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица".

Повече по казуса ще намерите в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>