Вие сте тук

Може ли лице, което е регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се облага като едноличен търговец?

Може ли лице, което е регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се облага като едноличен търговец?

Съгласно компетентността на НАП, определена с разпоредбите на Закона за НАП и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, агенцията не осъществява разрешителен и контролен режим относно регистрацията на физическите лица като еднолични търговци.

Регистрацията на физическо лице като едноличен търговец се извършва на основание чл. 56 от Търговския закон /ТЗ/. Тази разпоредба определя, че като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. 

Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ допуска  лечебните заведения - индивидуална практика за първична медицинска помощ и индивидуална практика за специализирана медицинска помощ да съществуват като еднолични търговци. Дейностите, които могат да извършват посочените лечебни заведения и лица са посочени в съответните разпоредби на ЗЛЗ.

Когато едно физическо лице регистрира предприятие на едноличен търговец по реда на ТЗ, тогава може да прилага разпоредбите на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съгласно тези разпоредби облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

Когато физическото лице иска да използва лично имущество лице за дейността си може да го включи в имуществото на едноличния търговец – разпоредба на чл. 27 от ЗДДФЛ. Това са придобити от него движими и недвижими вещи.

След приключване на отчетната данъчна година физическото лице следва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ като попълни Приложение № 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.


Източник: http://www.nap.bg