Вие сте тук

Начин на отчитане маржа за регистрация по ЗДДС за организатор на еднодневни екскурзии

Начин на отчитане маржа за регистрация по ЗДДС за организатор на еднодневни екскурзии

Фирма организира еднодневни екскурзии в страната. Единствените разходи са за транспорт. Как фирмата да отчита маржа за регистриране по ЗДДС?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Според чл. 139 от Закона за ДДС данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга (ОТУ) представлява маржът, който е разликата, намалена с величината на дължимия данък, между:

  1. Общата сума, която туроператорът е получил или предстои да получи от страна на пътуващото лице или от третото лице за доставката, вкл. субсидиите и финансиранията, които са свързани пряко с тази доставка, данъците и таксите, а също и съпътстващите разходи (напр. комисиони и застраховки), които са начислени от доставчика на получателя, но без предоставени търговски отстъпки;
  2. Сумата, платена или предстояща за плащане за получените от страна на туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които самото пътуващо лице пряко се възползва, вкл. данъка по този закон.

За целите на регистрацията по Закона за ДДС, маржът за туристическа услуга се изчислява като от сумата, получавана по един пакет, се извади сумата на платените от фирмата стоки и услуги, от които пътуващото лице пряко се възползва, заедно с данъка по доставките. 

Според чл. 136, ал. 2 от Закона ДДС, стоките и услугите, от които пътуващото лице пряко се възползва, представляват тези стоки и услуги, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без промяна.

Пълния отговор четете в Портал Счетоводство тук >>>