Вие сте тук

Начисляване на ДДС във фактура за продажба между три фирми от различни държави членки на ЕС

Начисляване на ДДС във фактура за продажба между три фирми от различни държави членки на ЕС

Фирма А прави внос на плодове от Турция. Платила е ДДС по внос. Една част от плодовете се продават на фирма Б от друга страна членка, която е регистрирана по ДДС, а фирма Б ги продава на трета фирма В, която е от трета държава членка на ЕС, също регистрирана по ДДС.

От България стоката тръгва направо към третата страна членка и третата фирма В. Следва ли да се начисли ДДС в българската фактура, която е издадена към втората фирма Б?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Според чл. 15 от ЗДДС тристранна операция представлява доставката на стоки между 3 регистрирани за целите на ДДС лица в 3 различни държави членки А, Б и В, за които са изпълнени едновременно условията:

  1. регистрирано лице в държава членка А (явяващо се прехвърлител) прави доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (явяващо се посредник), което в последствие прави доставка на тази стока на лице, което е регистрирано в държава членка В (явяващо се придобиващ);
  2. стоките биват транспортирани направо от А до В;
  3. посредникът няма регистрация за целите на ДДС в страните членки А и В;
  4. придобиващият начислява ДДС в качеството си на получател по доставката.

В този случай ако условията на чл. 15 са изпълнени, фирма А ще бъде прехвърлител в тристранната операция, но като доставчик ще следва да докаже единствено вътреобщностна доставка (ВОД), според чл. 45 от ППЗДДС. Посредникът Б и придобиващият В ще са задължени да докажат и обложат придобиването в страната на придобиване.

Като доставчик на ВОД фирма А трябва да издаде фактура към посредника Б с нулева ставка и да включи фактурата във VIES декларация.

Повече по казуса четете в Портал Счетоводство тук >>>