Вие сте тук

Наемане на апартамент за настаняване на гости и свързани лица от чужбина - документално оформяне и данъчен кредит

Наемане на апартамент за настаняване на гости и свързани лица от чужбина - документално оформяне и данъчен кредит

Фирма желае да наеме апартамент в страната. Целта е в него фирмата да настанява свои гости и свързани лица, пътуващи от чужбина във връзка с дейността на самата фирма.

В тази връзка за счетоводителя възникват въпросите от една страна как да оформи документално тези отношения, за да се признае ДДС по наема и обзавеждането на офиса, а от друга страна как при ДДС проверка да докаже, че апартаментът се ползва изцяло за дейността?

На тези два въпроса eкспертът на Портал Счетоводство Ели Марова отговаря така:

Съобразно чл. 62, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДДС представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии. Това не се прилага за организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други сходни мероприятия, пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на неговата независима икономическа дейност.

Член 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС ограничава правото на данъчен кредит, в случаите когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели, без значение че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от закона.

Това значи, че ако фирмата не организира симпозиуми, конгреси, конференции и такива подобни, пряко свързани с представянето или тестването на предлаганите от нея стоки или услуги, в рамките на независимата ѝ икономическа дейност, то за разходите, които свързани с престоя и нощувките на гостите ѝ не е налице право на данъчен кредит.

Повече за казуса и решението му можете да прочетете тук >>>

В продължение на горепосочения въпрос, счетоводителят на фирмата прави следното уточнение: апартаментът ще се ползва от свързани лица не за представителни цели, а във връзка със самата дейност. Например: фирмата сключва договор за ИТ услуги с чуждестранно дружество. Възниква въпросът дали е възможно физическо лице от това дружество да се командирова у нас? Трябва ли да бъде налице отделен договор (граждански) с това физическо лице или има възможност чуждестранната компания да командирова лицето за сметка на българската фирма по договора за ИТ услуги, който е сключен между двете компании? Съответно българската фирма да поеме разходите по настаняването (в наетия апартамент) и храната?

Ако апартаментът се ползва за такъв вид настанявания, които са оформени посредством командировъчно от страната, която изпраща, за сметка на българската фирма, може ли българската фирма ползва данъчен кредит за наема и обзавеждането на апартамента? Ако може, би ли било проблем, ако няма командировки и никой не нощува в апартамента, да се ползва данъчен кредит за наема за конкретния месец?

Експертът на Портал Счетоводство Елена Илиева дава следния отговор:

Както вече е посочено в предходния отговор, според разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ППЗДДС представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии. В тази категория влизат също и разходите, които данъчно задълженото лице поема за издръжката (нощувка, храна) на физически лица, които са командировани от негов контрагент, в случай че съгласно договореност между страните тези разходи са за сметка на приемащата страна. 

Следователно, когато според договора на българската фирма с нейния контрагент, той командирова физически лица в България и разходите за нощувка и храна на тези лица са за сметка на българската фирма, за целите на ЗДДС и ЗКПО тези разходи се определят като представителни и за тях не е налице право на данъчен кредит. Дължи се данък върху разходите.

Повече за казуса и решението му ще откриете тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ