Вие сте тук

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв - казус, свързан с изплащането на парично обезщетение от Бюро по труда.

Въпрос:

Лице с 30 години трудов стаж в едно и също предприятие получава предизвестие за освобождаване. Има право на обезщетения при съкращение. Членът, по който е съкратено лицето, е 331. След съкращаване лицето отново ще започне работа на същото място, но на граждански договор. Ще загуби ли то правото си на обезщетение на трудовата борса след изтичане на гражданския договор, ако подпише съгласие за граждански договор?

Отговор:

Правото за получаване на парично обезщетение за безработица е определено в чл. 54а от КСО.

Т.е. право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта. 

Лицата също така не трябва да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.

За да му бъдат отпуснати обезщетения за безработица, лицето има 7-дневен срок да подаде заявление в НОИ по образец приложение 1, към чл.1 а..1 от НОИПОБ.  Към заявлението трябва да се приложат заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

Размерът на обезщетението за безработица при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 от КТ, ще се изчисли, като се приложи чл. 54б, ал. 1 от КСО – дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

При сключването от страна на лицето на граждански договор при определени условия то може да повлияе върху изплащането или по-точно за прекъсването на обезщетението за безработица.

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по КСО, чл. 54д, ал. 1, т. 1.

Според чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Следователно, ако лицето сключи граждански договор и възнаграждението по него след намаляването му с разходите за дейността е по-малко или равно на една минимална работна заплата, то няма да подлежи на задължително осигуряване и ще има право да получава обезщетение за безработица от бюрото по труда.

Повече по темата, както и някои изключения ще намерите тук >>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ