Вие сте тук

Назначаване на работа на чужденци от трети страни

Назначаване на работа на чужденци от трети страни
1

Статията разглежда наемането от българско дружество на чужденци от трети страни за работа в България, както и какви данъчни и съответно осигурителни задължения възникват при сключване на трудов договор с гражданин на трета страна.

Граждани на трети страни могат да извършват дейност на територията на България, само ако пребивават на законно основание. Това се удостоверява с разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи. Извършване не труд на българския пазар е възможно и след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.

По закон: чл. 5, ап. 1 от Закона за трудовата миграция и трудова мобилност, за да се разреши на гражданин на трета държава достъп до пазара на труда в България, той следва да:

  1. има трудов договор с местен работодател;
  2. е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
  3. е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер;
  4. извършва дейност на свободна практика.

В чл. 7 на същия закон са описани подробно условията за разрешаване достъпа до пазара на труда. Изискванията са:

  • Достъпът се разрешава за длъжности, за които не се изисква българско гражданство.
  • Характерна особеност за разрешаване на достъп на граждани на трети държави до българския пазар на труда е извършването на така наречения „пазарен тест“, т.е. разрешението се издава след съобразяване на състоянието, развитието и нуждите на пазара на труда. Проучването следва да бъде направено предварително от работодателя.
  • В предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не трябва да надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на ЕС, на държави - страни по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2-6 от ЗТМТМ (някои лица, за които не се изисква разрешение).
  • Предлаганите условия на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.
  • Гражданинът на трета държава следва да притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

Граждани на трети страни могат да работят у нас само за конкретно юридическо или физическо лице, по посочените в разрешението за работа място, срок, длъжност (чл. 7, ал. 2). Разрашението за това се издава от компетентните органи в 30-дневен срок от подаване на заявлението.

Пълния експертен преглед по темата четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>