Вие сте тук

Назначаване на управител в ЕООД на трудов договор

Назначаване на управител в ЕООД на трудов договор
4

Налице е следният казус:

Управител и е собстевеник на капитала на ЕООД. Желае да назначи нов управител.

Назначаването е на база сключен трудов договор. Може ли да се направи единствено с решение на управителя? Трябва ли промяната да се вписва в търговския регистър при положение, че става дума за трудов договор, а не за договор за управление и контрол? Ако това се налага - какви да необходимите документи? От кого се подават? Подобна промяна трябва ли да бъде отразена в договорните отношения на фирмата вкл. и пълномощията, електронния подпис и др.?

Ето и отговорът на експерт от Портал ТРЗ нормативи:

Чл. 141, ал. 7 от ТЗ гласи, че  отношенията между дружеството и управителя се уреждат с ДУК. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Институциите изискват нетрудов договор между дружеството и неговия управител. Ако управлението на фирмата се възложи на управител чрез трудов договор, има вероятност договорът да бъде оспорен, като е възможно да бъде признат и за незаконен. Промяната на управителя задължително трябва да се впише Търговския регистър. Представяне копие на сключения с новия управител договор не е задължително. Документи може да подаде както собственикът, така и адвокат, притежаващ изрично пълномощно. В документите се вписва новият управител и се заличава старият, ако това е целта.

Относно третата част от въпроса - новият управител предполага корекция в документацията на фирмата - пълномощни, сертификати, електронен подпис и др. Колкото до договорните отношения - не е необходимо преподписване на сключените към момента договори. Разбира се, бъдещите договори ще се сключват от името на новия управител.

Повече решения на казуси, свързани с трудовите правоотношения, четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>