Вие сте тук

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производител

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производител

Регистриран земеделски производител (физическо лице) се занимава с отглеждането на маслодайни рози. Какви се явяват доходите от предадения цвят: доходи от непреработена селскостопанска продукция или доходи от произведена декоративна растителност? Как стои въпросът с нормативно признатите разходи за тази култура?

Отговор на въпроса дава експерт на Портал Счетоводство: 

Според т. 21, параграф 1 от ДР на ЗДДФЛ "непреработен продукт от селско стопанство" се явява всеки първичен продукт, който е получен от растенията и животните и който се ползва в естествен вид, без подлагане на някаква технологична обработка или преработка, при която да са настъпили физико-химични промени в неговия състав.  

Маслодайната роза преставлява техническа култура, подлежаща на отглежда, като нейният цвят се купува в промишлени количества, с цел да се ползва за добив на розово масло. Няма пречка този сорт рози да бъдат отглеждат и с декоративна цел, но при всички случаи технологията на производство на тези растения ще се различава.

Щом доходът на производителя е от продажба на маслодайни рози, най-вероятно добъвът на масло е целта на тяхното отглеждане. Ето защо придобитият от продажбата на цвета доход, попада в чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ що се отнася до намаляването с нормативно признати разходи.

Повече по темата четете в Портал Счетоводство тук >>>