Вие сте тук

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

С обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник промени в текста на Търговския закон са регламентирани нови правила при вписване на прехвърляне на предприятие или дружествен дял. 

В края на 2017 г. беше въведено ограничение предприятие, в което има наети работници или служители, да може да се прехвърли едва след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието (при изрично договаряне предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни посочените задължения) - чл.15 ал.4 и ал.5 от ТЗ

Вписване на прехвърлянето в търговския регистър 

С измененията в разпоредбите на чл.16 се въвеждат допълнителни изисквания при вписването на прехвърлянето на предприятие в търговския регистър.

В сила от 16.02.2018 г. вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията (чл.16, ал.2).

От същата дата Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата (чл.16, ал.3).

Образецът на декларацията по чл.16, ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. Формулярът може да бъде изтеглен от тук:

Изисквания при прехвърляне на дялове

Чл.129 на Търговския закон регламентира, че в сила от 22.12.2017 г. прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

С измененията в ал.2 на същия член, които се прилагат от 16 февруари 2018 г., прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл.129, ал. 1. Член 16, ал. 2 - 4 на ТЗ се прилагат съответно.

Образец на декларацията, утвърден от Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика, може да бъде изтеглен от линка по-долу:


Източник: Търговски закон, АВ