Вие сте тук

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ при неспазване на срок на предизвестие

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ при неспазване на срок на предизвестие

Казусът разглежда обезщетенията по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда при прекратяването на трудово правоотношение с едностранно преизвестие на член на производствена кооперация.

Въпрос:

Страната, имаща право да трудовото правоотношение с едностранно предизвестие дължи ли обезщетение по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда на другата страна при неспазване срока на предизвестието?

Отговор:

Ще разгледаме Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В тях липсва регламентация как да се процедира конкретно в подобен случай. Важно е да се има предвид, че уредбата на обезщетението в устава на производствената кооперация трябва да бъде в съответствие с действащото трудово законодателство.

При наличието на определени с устава правила за прекратяване на трудовия договор с член-кооператора, респ. член на сдружението с нестопанска цел с писмено предизвестие, дължимостта, предпоставките, границите и сроковете за реализиране на отговорността на страната, отправила предизвестието, може да бъде уредено съобразно клаузите на устава.

При липсата на правна уредба в устава на производствената кооперация се прилагат съответните норми на КТ за прекратяване на трудовото правоотношение от член-кооператора - чл. 326, ал. 1 и ал. 2, а от производствената кооперация - чл. 328, ал. 1 и за заплащане на обезщетение при неспазен срок на предизвестие чл. 220, ал. 1 от КТ.

При прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие всяка от страните има задължението да го спази. Законът предоставя възможност страната, отправила предизвестие да заплати на другата страна обезщетение.

Обезщетението в случая се определя по реда на чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ал. 1 допуска и друга регламентация на размера на обезщетението, определен в устава на кооперацията респ. сдружението с нестопанска цел. Отклонението трябва да бъде по-благоприятно за член-кооператора, респ. члена на сдружението с нестопанска цел, в смисъл на по-висок размер на обезщетението.

Повече отговори на казуси по темата за обезщетенията четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>