Вие сте тук

Облагане на разходите за лично ползване на активи от ЕТ

Облагане на разходите за лично ползване на активи от ЕТ

Едноличните търговци заплащат ли данък върху разходи за лично ползване на фирмени активи?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Чл. 204, ал. 1, т. 4 от  ЗКПО посочва, че с данък върху разходите биват облагани документално обоснованите разходи в натура, които имат връзка със собствени, наети и/или предоставени за използване активи, които са предоставени за лично ползване и/или са свързани с ползване на персонал, от работници, служители и лица, които са наети по договори за управление и контрол (наети лица), а също и от лица, които упражняват личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Иначе казано това представляват правоотношенията, без значение от основанието за тяхното възникване, със съдружници и член-кооператори, а също и с акционери, които притежават над 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите.

ЗКПО регламентира разходите в натура като такива, които съответстват на личното използване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, непопадащи в обхвата на представителните разходи, или социалните разходи, които са предоставени в натура и имат връзка със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани и за дейността, и за лично ползване.

Данъчно задължени лица по този данък се явяват всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по правоотношения за полагане на личен труд съгласно на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Въвеждането на данъка върху разходите цели да се облекчи механизмът на облагане на личното ползване чрез правото на избор на работодателите, вместо с данък по ЗДДФЛ, да изберат облагането с данък върху разходите доходите в натура, явяващи се разходи в натура. Това има отношение единствено за физическите лица, които са изброени в разпоредбата на чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО, а там не са включени физическите лица – ЕТ.

Повече по темата четете в Портал Счетоводство тук >>>