Вие сте тук

Облагат ли се с данък изплатените на педагогическите специалисти транспортни разходи

Облагат ли се с данък изплатените на педагогическите специалисти транспортни разходи

В края на 2017 г. с постановление на МС бюджетните институции, сред които са и структурите в сферата на образованието, получават разрешение да отделят средства за възстановяване на разходите за транспорт на наети служители, пътуващи до местоработата си от друго населено място или когато характерът на трудовата им дейност е свързан с пътуване в рамките на съответното населено място.

В анализ на НАП по повод запитване за данъчното облагане на тези разходи, от агенцията разглеждат казуса както от страна на работодателя и неговите задължения по ЗКПО, така и през призмата на нормативните изисквания относно дължимите данъци върху доходите на физическите лица.

В случаите, когато на педагогическите специалисти се възстановяват разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно на основание чл. 219, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  и Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, това се случва в рамките на средствата по бюджетите, разходите не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Съгласно цитирания по-горе текст (извадка от становището на НАП по казуса) разглежданите разходи попадат в обхвата на чл. 11 от ЗКПО, признават се за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в закона е предвидено друго. Т.е. разходите за транспорт на педагогическия персонал до местоработата им в случаите, когато пътуват от друго населено място, не попадат в обсега на чл.204, ал.1, т.2 от ЗКПО.

Относно данъчните задължения на педагогическите специалисти лица, получили сумата за транспортни разходи, в чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ е регламентирано, че в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват разходите за транспорт от местоживеенето да местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно ЗКПО.

Пълният текст на цитираното становище е достъпен в рубриката "Въпроси и отговори" в сайта на НАП, както и тук.

Сваляне на прикачените файлове: