Вие сте тук

Осчетоводяване на начислен данък уикенд и различия при ОПР и счетоводен баланс

Осчетоводяване на начислен данък уикенд и различия при ОПР и счетоводен баланс

Счетоводител подготвя счетоводното приключване на ООД за първо тримесечие. Възниква следния казус във връзка с осчетоводяване на начислен данък уикенд и различия при ОПР и счетоводен баланс:

ООД има начислен данък уикенд за 65,28 лв. Счетоводителят прави следните счетоводни записвания: дебитира счетоводна сметка 6093 със сумата от 65,28 и кредитира счетоводна сметка 4532 със сумата 65,28.  

В касата на дружеството тази сума е върната със счетоводно записване: дебитиране на счетоводна сметка 501 и кредитиране на счетоводна сметка 6093.

След тези счетоводни операции при приключването на счетоводния баланс на ООД-то, печалбата му се оказва 39 426,08 и фигурира в оборотната ведомост. 

Налице е различие в отчета за приходите и разходите, обаче - сумата е с 65,28 по-малко (а именно 39 360,80). 

Защо се получава тази разлика и къде е грешката?

Експерт на Портал Счетоводство дава следните разяснения:

Неравнението на конкретния финансов резултат в баланса/оборотната ведомост с този в отчета за приходите и разходите вероятно е причинена от това, че отчетът за приходите и разходите е изготвен според дебитните обороти на счетоводните сметки от група 60, каквато всъщност е стандартната счетоводна практика за подготвяне на този отчет. 

При отнасяне на разходите в сметка 123 Печалби и загуби от текущата година, обаче, сумата от 65,28 лв., участваща в общия размер на дебитния оборот на сметка 6093, не е прехвърлена в текущия резултат, тъй като е закрита при кореспонденцията със сметка 501. 

Поради това, когато е определян резултатът в отчета за приходи и разходи, сумата от 65,28 лв. участва в резултата във вид на разход, но същата сума не е отразена по дебита на сметка 123 и съответно не взима участие при определяне резултата в оборотната ведомост, а така и в баланса.

Според Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти (ДВ бр. 3/2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) „разход" представлява намалението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, водещо до намаление на собствения капитал и несвързано с разпределения между собствениците на капитала. В случай че определена сума, която е платена от предприятието, подлежи на възстановяване от 3-то лице, като краен резултат от тази стопанска операция няма изтичане на ресурси, което да доведе до намаление на собствения капитал. 

Такива суми не отговарят на определението за разход и затова не трябва да бъдат признавани като такъв. Сумите, възстановени или подлежащи на възстановяване от 3-ти лица, се отчитат като разчет.

Повече четете в Портал Счетоводство тук >>>