Вие сте тук

Осчетоводяване на прехвърлени задължения

Осчетоводяване на прехвърлени задължения

Фирма Х има задължения към фирма Y. Фирма Y има задължения към фирма Z. Възможно ли е с тристранен протокол да бъде прехвърлено задължението на фирма Y към фирма Z като задължение на фирма X към фирма Z. По какъв начин би следвало да се осчетоводи?

Експерт на Портал Счетоводство дава следното решение на поставения казус:

Считаме, че става дума за прехвърляне на вземане и именно такъв подход ще се използва за предоставяне на отговора на въпроса при посочените обстоятелства. 

Накратко:

За дружество Y е налице вземане от дружество X. Дружество Y има възможност да прехвърли вземането си от дружество X на дружество Z. В резултат на направеното прехвърляне дружество Z ще разполага с вземане от дружество X, а дружество X ще бъде задължено към дружество Z.

Правната уредба на прехвърлянето на вземане (цесия) е в чл. 99-100 от ЗЗД. С договора за цесия носителят на правото върху дадено вземане (т.е. цедентът), го прехвърля на друго лице (т.е. цесионерът). Изискване за форма не е установено. Има възможност договорът да е и устен, но с оглед да се докаже на съществуването на договора писмената форма е за предпочитане.

Страните по договора за цесия са цедент (лицето, прехвърлящо своето вземане) и цесионер (лицето, на което бива отстъпено вземането). Длъжникът не взима участие в цесионния договор. Самото прехвърлено вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и останалите му принадлежности, заедно с изтеклите лихви, в случай че не е било уговорено противното. Предишният кредитор има задължението да информира длъжника за прехвърлянето и да предаде на новия кредитор документите, с които разполага и които установяват вземането, а също и да му потвърди писмено направеното прехвърляне. Прехвърлянето има действие по отношение на третите лица и по отношение на длъжника от деня, когато бъде съобщено на длъжника от предходния кредитор.

Счетоводните записвания, които трябва да дружество X, имат връзка с отразяването на изменението на задължението на дружество X т.е. задължението към дружество Y бива трансформирано в задължение към дружество Z – Дебит сметка Задължение към “Y” / Кредит сметка Задължение към “X”.

Повече за казуса ще намерите в Портал Счетоводство >>>