Вие сте тук

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Казусът разглежда сключен с безработно лице граждански договор за хонорар от 380 лв. Въпросът, който следва, е какви ще бъдат дължимите данъци и осигуровки.

Чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване определя осигурителните вноски по КСО. Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец следва да са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

В случая става въпрос за безработно лице, т.е то не следва да получава други доходи от други дейности за месеца, в който е без работа, и следователно то не е осигурено за месеца на друго основание. Полученото от него възнаграждение по гражданския договор е единствено.

380 лв * 25% = 95 лв.; облагаемият доход е 285 лв., и е по-малък от минималната работна заплата за страната за 2017 г. (МРЗ – 460 лв.). На тази база следва, че осигурителни вноски по реда на КСО не се дължат.

Относно здравноосигурителните вноски - те се определят по чл. 40, ал. 1, т. 3, от ЗЗО, съгласно който лицата, работещи без трудово правоотношение, които не се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение под минималната работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността, би следвало да се осигуряват по реда на ал. 5 – т.е. тези лица следва сами да внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

В конкретния случай здравно осигурителни вноски по хонорара не се дължат.

Как стоят нещата относно дължимите данъци четете в Портал ТРЗ Нормативи тук >>