Вие сте тук

Осигуряване на съдружници в ООД, които не работят на друго място

Осигуряване на съдружници в ООД, които не работят на друго място

Как се осигуряват съдружниците в ООД, които не работят другаде? Анализ по темата под формата на въпрос и отговор вижте в редовете по-долу:

Въпрос:

ООД е собственост на трима съдружници. И тримата не работят на друго място. Фирмата има склад – един от собстениците се води на склада заради лиценз. Трябва ли да се осигуряват и тримата и на какво основание – СОЛ, ДУК, ТД? 

Отговор:

Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Т.е. за да има основание за осигувяване на съдружника в ТД, той трябва да упражнява лична трудова дейност. За такава се счита всяко действие от негова страна по повод функционирането на дружеството.

Управителят на ООД се осигурява социално по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване като лице, упражняващо трудова дейност по договор за управление и контрол на търговски дружества. По същия член от КСО лицате се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигуряването става върху получените или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, които не могат да бъдат по-ниски от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и по-високи от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО/.

Ако обаче управителят не получава възнаграждение за положен труд като управител на дружеството, осигуряването е по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, по който се осигуряват собствениците или съдружници на търговски дружества. Тези лица внасят авансови осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица или само за пенсия върху избран от тях осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната календарна година.

Лицата, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, трябва да декларират започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка упражнявана трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Когато съдружник в ООД не упражнява трудова дейност в дружеството, той следва да подаде горепосочената декларация, с която да удостовери това обстоятелство. 

Осигурителни вноски не се дължат считано от датата, посочена в декларацията. 

Осигурителните вноски на лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Това става по следния ред:

  1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
  2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
  3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Вижте повече по темата тук >>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ