Вие сте тук

Основни показатели за оценка дейността на предприятието

Основни показатели за оценка дейността на предприятието

Всяко предприятие може да се оценява по различни показатели в зависимост от целите на конкретното оценяване. Оценяването може да става на база отраслова принадлежност, сегментна структура, валутна възвръщаемост и други.

Като обобщаващ показател за оценка на дейността е величината – отчетна печалба за периода. Според величината на печалбата се изчисляват показатели за оценка дейността на предприятието, и то предимно на неговото финансово състояние.

Показателите, по които се оценява финансовото състояние на предприятието, както и ефективността на дейността му, са много и различни. Изчисляват се като коефициенти или в проценти. 

Основните показатели за оценка, които се използват, са:

  1. Показатели за платежоспособност;
  2. Показатели за възвращаемост на капитала;
  3. Показатели за използване на ресурсите;
  4. Показатели за пазарна оценка на предприятието.

Показателите за платежоспособност представляват количествени характеристики основно за използване на текущите активи. В групата на тези показатели се включват показателите за текуща платежоспособност, експресна платежоспособност и ликвидност.

Показателите за възвръщаемост на капитала представляват количествени характеристики на ефективността, доходността, рентабилността на капитала на предприятието. В групата на показателите за възвръщаемост на капитала се включват показателите за възвръщаемост към инвестирания капитал, към собствения капитал и към постоянния капитал, както и възвръщаемост към приходите и към разходите.

Показателите за използване на ресурсите са количествени характеристики за ефективността на тяхното използване. В групата на тези показателите влизат показателите за обращаемост на: вземанията, материалните запаси, оборотния капитал, инвестирания капитал и нетекущите активи.

Показателите за пазарна оценка на предприятието се отнасят до публичните акционерни дружества. Чрез тях се оценяват способностите на акциите да генерират доходи. Показателите за пазарна оценка на предприятието са: печалба на акция, цена/печалба на акция, балансова стойност на акция, цена/дивидент на акция, превишение на печалбата над дивидента на акция, норма на изплащане на дивиденти и норма на дивидентите.

Величините на основните показатели влизат в годишния доклад за дейността или се прилагат към годишните финансови отчети.

Конкретните начини за изчисляване на отделните показатели вижте тук>>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ