Вие сте тук

Отразяване на фактура от 2017 г., издадена за услуга от 2016 г.

Отразяване на фактура от 2017 г., издадена за услуга от 2016 г.

През миналата година българска фирма предоставя услуги по управление на имот в Италия. Този имот е собственост на италианско предприятие. През януари 2017 г. българската фирма издава фактура за италианското предприятие за същите тези услуги. Заплащането за тях ще стане през 2017 г. 

Как да се отрази фактурата? Следва ли тя да участва във формирането на резултата за 2016 г. и трябва ли да бъде отразена в баланса на двете фирми за 2016 г.?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Начислението за фактурата трябва да се направи в 2016 г. Приходът от услугата, който съответства на извършената дейност и направените във връзка с нея разходи към 31.12.2016 г., трябва да бъде отчетен във финансовия резултат за 2016 година.

Според разпоредбите на НСС 18 „Приходи" приходите за всяка една сделка биват признати едновременно с направените за нея разходи, с оглед да се изпълни принципът за съпоставимост между приходите и разходите. Приходът, който има връзка със сделката за предоставяне на услуги, бива признат според етапа на завършеност на сделката към датата, на която се съставя счетоводният баланс, ако резултатът от сделката може да бъде надлежно оценен. 

В дадения случай е явно, че сумата на прихода може да се изчисли надеждно и резултатът от сделката може надлежно да бъде оценен, защото е издадена фактура, дори и през месец януари 2017 г. От посоченото в казуса може да се направи обосновано предположение, че направените разходи по сделката също могат да се измерят надеждно. Така критериите за признаване на приход, изложени в счетоводния стандарт, са изпълнени. Заедно с начисляването на прихода предприятието признава също и вземане от клиент за дадената сума.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>