Вие сте тук

Получени услуги от офшорна фирма от гледна точка на ЗДДС

Получени услуги от офшорна фирма от гледна точка на ЗДДС

Българско юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС, получава ежемесечно мениджърски услуги от чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Двете юридически лица са свързани лица, по смисъла на ДОПК.

В съответствие с изискванията на ЗКПО местното юридическо лице удържа данък при източника, който е окончателен.

Нека разгледаме получените услуги от гледна точка на ЗДДС.

Чуждестранното лице – доставчик на услугите е данъчно незадължено лица, тъй като според Регламент 282/2011 на ЕС не е представил информация, че е данъчно задължено лице. В този случай приемаме, че по реда на чл.21, ал.2, мястото на изпълнение е мястото, където е установен получателят – т.е. българското юридическо лице. Още повече, че мениджърските услуги са свързани с управление на недвижим имот – болнично заведение, намиращо се в България.

Според текста на чл.82, ал.2 на ЗДДС, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице, то данъкът не е изискуем от получателя.

Тъй като данъкът не е изискуем от получателя, то за местното лице не възниква задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал.1.

От горните разсъждения приемаме, че местното юридическо лице не следва да предприема никакви стъпки по реда на ЗДДС, във връзка с получаваните мениджърски услуги.