Вие сте тук

Предлагани промени в Закона за адвокатурата от гледна точка на счетоводителя – анализ

Предлагани промени в Закона за адвокатурата от гледна точка на счетоводителя – анализ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата беше разгледан от комисията по правни въпроси към 43-тото НС на 22 юни тази година.

Впоследствие след проведени дебати Комисията единодушно реши да внесе Закона за обсъждане и приемане на първо четене от депутатите.

Частта от предложения за редакция текст, която пряко рефлектира върху дейността на счетоводителите, е Параграф 12, който предвижда изменение на чл. 24, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Резултатът от приемането на евентуалните промени би бил създаването на една съществено нова разпоредба. 

Актуалният към момента текст на чл. 24, ал. 1 гласи:

“Упражняването на адвокатската професия включва:

 1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
 2. изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
 3. представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.”

С предлаганите промени и допълнения тескът ще бъде:

„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:

 1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
 2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
 3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
 4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
 5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
 6. изпълнение на завещания;
 7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;
 8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
 9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.“

Частта от текста, която пряко засяга дейността на счетоводителите, е създаването на изключително право на адвокатите да извършват дейностите, изброени в горепосочените точки. Приемането на промените би довело да забрана осъществяването на дейностите от лица, които не са адвокати, чрез въвеждане на административнонаказателна отговорност в параграф 91 от законопроекта:

"Глава петнадесета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание...”

От предлагания текст на нов чл. 150, ал. 1 излиза, че дейностите, посочени в чл. 24, ал. 1, т. 1-9 са единствено и само от изключителната компетентност на адвокат. Т.е. с оглед евентуалното примане на редакциите счетоводителите законово няма да имат право да изготвят жалби, писмени възражения или искания за прихващане по ДОПК. Ще бъде забранено и изготвянето от страна на счетоводителите на становища по материалните данъчни закони. 

Принципът на свободна стопанска инициатива, съдържащ се в чл. 19, ал. 1 от Конституцията, изисква ограничаване на изключителните права и привилегии, свързани с притежаване на специална компетентност при упражняване на свободна професия. Това означава да има равнопоставеност при предоставянето на консултантски услуги и да се противодейства на злоупотребата с монополизма.

Предлаганите промени създават монополно право адвокатурата да извършва посочените дейности. Дейности, които обаче са напълно в компетенциите на един счетоводител и които до момента счетоводителите извършват адекватно и законосъобразно. 

Приемането на законопроекта ще се отрази пряко на предоставящите и потребяващите  консултанстски и счетоводни услуги, защото ще се ограничи конкуренцията между лицата, упражняващи свободни професии. Ще се отнеме възможността на един професионално компетентен счетоводител за упражняване на дейности, които досега успешно е извършвал за свои клиенти.

Повече информация по темата вижте тук>>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ