Вие сте тук

Предоставяне на подаръчни ваучери за постигнати резултати

Предоставяне на подаръчни ваучери за постигнати резултати

Собствениците на фирма желаят да стимулират своите бизнес партньори за постигнати резултати, като им предоставят подаръчни ваучери.

Как да бъде направено това при спазване на данъчното и счетоводно законодателство изяснява експерт на Портал Счетоводство:

1. Ако ваучерите се предоставят за покупка на стоки, например при реализиране на даден оборот

В подобен случай е вероятно да има възможност ваучерите да се класифицират като търговска отстъпка. 

За целите на Закона за  ДДС данъчната основа на доставката не включва величината на търговската отстъпка на основание чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС. В случай че търговската отстъпка се предоставя след датата на данъчното събитие на доставката, данъчната основа се намалява при предоставянето на отстъпката, като се издава кредитно известие. Търговските отстъпки, които са отчетени според изискванията на приложимите счетоводни стандарти, не представляват обект на регулиране за целите на ЗКПО.

2. Ако предоставянето на ваучерите не е по никакъв начин свързано с покупка или с други условия за плащане

В такъв случай трябва да се приеме, че тяхното предоставяне е безвъзмездно. 

За целите на ЗДДС и по силата на разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от същия закон безвъзмездното предоставяне на стока се приравнява на възмездна доставка, ако при производството, вноса или придобиването на стоката е приспаднат напълно или частично данъчен кредит. Тази разпоредба не се прилага, когато безвъзмездно се предоставя стока с незначителна стойност с рекламна цел. Ползване на стоките или услугите с рекламна цел ще има във всички случаи, в които дори косвено предоставянето им е предназначено за популяризирането на предлаганите от данъчно задълженото лице стоки или услуги или пък служи за повишаване броя на клиентите или тяхното задържане. Съгласно § 1, т. 9 от ДР на ЗДДС като "Стоки с незначителна стойност" и "услуги с незначителна стойност" се определят стоките или услугите с пазарна цена под 30 лв. и с доставка, която не е част от серия доставки, по които получател се явява едно и също лице. В тези случаи безвъзмездното получаване на стоки и услуги срещу представяне на подаръчните ваучери попада вън от обхвата на Закона за ДДС. Ако предоставяните стоки или услуги нямат незначителна стойност и ако при закупуването на стоките е използван данъчен кредит, при тяхното предоставяне ще има възмездна доставка по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, за която трябва да се начисли данък.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ