Вие сте тук

Промени в ЗДДФЛ от 1.01.2017 г. относно необлагаемите доходи на физическите лица

Промени в ЗДДФЛ от 1.01.2017 г. относно необлагаемите доходи на физическите лица

В пакета от промени в данъчното законодателство за 2017 г. попадат и някои от регламентите на ЗДДФЛ, в това число и текстове, свързани с освободените от облагане доходи на физическите лица.

Променени са разпоредбите на чл. 13, ал. 1, точки 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ относно необлагаемите доходи от печалби и награди.

В сила от 1 януари 2017 г. данък не се дължи върху паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (предишен текст: Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.)

По смисъла на Закона за хазарта, „хазарт“ е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. С новия текст на т. 20 от облагане се освобождават не всички игри на случайността, а само тези, които са организирани от лица с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или от друга държава членка в ЕС или страна по СЕИП.

Такива са лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително когато са организирани онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства. Така на практика от началото на 2017 г. ако играта не попада в изброените по-горе хазартни игри или ако не се организира от лице, което е лицензирано за тази дейност по Закона за хазарта, печалбата ще подлежи на облагане.

Изменена и допълнена е и т. 21, като според новия текст не се облагат наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по СЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20. Съгласно легалните дефиниции на ЗДДФЛ (Допълнителни разпоредби, § 1, т.62) "предметна печалба с незначителна стойност" е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв. Трябва да се има предвид, че това изключение важи само за предметни печалби, не и за парични награди.

Още за това кога една парична или предметна награда се класифицира като облагаема и кога не вижте тук: Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

С промените в т.22 на чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ към освободените от данъчно облагане държавни и национални награди, предоставени на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", държавните парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията се прибавят и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Повече за това кои доходи не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица вижте тук: Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ.