Вие сте тук

Промени в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2018 г.

Промени в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2018 г.

По традиция в началото на годината влизат в сила редица промени в данъчното законодателство на страната, като ЗДДФЛ не е изключение от това правило.

В настоящия анализ ще обобщим новостите в нормативния  акт относно облагането на доходите на физическите лица от 1 януари 2018 г.   

Ето промените, подредени според позицията им в текста на Закон за данъците върху доходите на физически лица:

  • Според  регламента на чл. 22, ал.1, т. 1 – л) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.
  • Съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 5 (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 ( за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28) доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.
  • Промяната в ал. 6 на същия чл. 50 гласи, че  за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5.
  • Според  новосъздадения чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
  • С изменение в текста на чл.53 ал.6 (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
  • Текстът на чл. 56 също е променен и гласи следното: 

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишен текст на чл. 56 - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Предприятията - платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

  • Изменение в разпоредбите на чл.73 относн задължението за предоставяне на информация от платци на доходи. Съгласно текста на ал. 4 (последно изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) справката по ал. 1 се предоставя в срок до 15 март на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г.

При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане. 


Източник: ЗДДФЛ