Вие сте тук

Промяна на работно време по основен трудов договор - допълнително споразумение

Промяна на работно време по основен трудов договор - допълнително споразумение

Лице е преназначено на работа по договор за 4 часа. Досега е работило на 8 часа. Анализът разглежда как следва да бъде вписана промяната на работното време в трудовия договор.

Съгласно чл. 138, ал.1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). Това означава, че те сами могат да определят продължителността и разпределението на работното време. 

Работещите на непълно работно време служители имат по-малка месечна продължителност на работното време от работещите по трудово правоотношение на пълно работно време в същото предприятие, изпълняващи същата или сходна работа.

Това следва да покаже, че ако има взаимно писмено съгласие между страните по трудовото правоотношение, то те по всяко време могат да договорят работа през част от законоустановеното работно време. В конкретния случай лицето бива преназначено т.е. вече работи в дадената фирма, поради което изменението му се осъществява със сключване на допълнително споразумение на основание чл. 119 от КТ - с изричното писмено съгласие на двете страни. Преминаването от пълно към непълно работно време може да е срочно или да няма установено време и, макар да няма законово изискване за това, практиката показва, че е най-удобно промяната да се извърши от 1-во число на месеца.

Допълнителното споразумение урежда новата продължителност на работния ден на лицето, трудовото му възнагражднение, както и дали лицето ще работи на смени или в определен часови интервал. Ако има определен такъв – той също се вписва.

Работещите на непълно работно време се ползват със същите права и задължения като работещите на пълно работно време и изпълняващи същата или сходна работа във фирмата.

В трудовите книжки на работниците и служителите, които се трудят на 4-часов работен ден при 8 часа законоустановено работно време, се заверява продължителността на трудовия стаж, а за продължителността на осигурителния стаж се издава удостоверение обр. УП-3.

Повече относно осигуряването на служители, работещи на непълно работно време, ще намерите в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>