Вие сте тук

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

В брой 74 на Държавен вестник от 2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. С последните изменения са предвидени промени в начина за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел и фондациите.

От 01.01.2018 вписването вече ще се извършва в регистъра на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, който ще се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, за разлика от досегашното положение – в района на съответния окръжен съд по местонахождението по адрес и седалище на  юридическото лице.

Предвижда се пререгистрация на вече регистрираните  при съответните окръжни съдилища  ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ и фондации. Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Пререгистрацията  се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Сдруженията или фондациите представят вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния си представител.  

При пререгистрация  юридическото лице с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование. При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон.

Започналите до влизането в сила на този закон регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред.

Новите  изисквания в Закона за юридическите лица с нестопанска цел влизат в сила от 01.01.2018г.