Вие сте тук

Регистрация по ДДС и подаване на декларация по ЗДДС при починал ЕТ

Регистрация по ДДС и подаване на декларация по ЗДДС при починал ЕТ

Собственик на ЕТ, който е регистриран по ДДС, почива в края на месеца. Наследникът на починалия поема дейността и продължава работата на фирмения магазин. Съпругата на починалия ЕТ разполага с генерално пълномощно. Декларацията по ЗДДС за периода от началото на месеца до деня, в който е починало лицето, както и внасянето на данъка по ДДС от името на наследника от кого ще се направи?

От съпругата? На деня, в който почива ЕТ, е подадена дерегистрация на стария собственик. Следва ли да се направи нова регистрация по ДДС? Фирменият магазин продължава работа, касовият му апарат продължава да отчита оборот. Какво се случва с ДДС за периода от датата, когато почива ЕТ, до края на месеца? За този период подава ли се декларация по ЗДДС?

Отговор на въпроса дава експерт на Портал Счетоводство:

Според чл. 107, т. 2 от ЗДДС смъртта на физическото лице - ЕТ, без значение дали има или не заличаване от търговския регистър, е основание да се направи задължителна дерегистрация. Процедурата за това е по инициатива на НАП според чл. 110, ал. 1 и ал. 2. НАП ще издаде акт за дерегистрация на ЕТ, като той не се връчва на лицето. За дата на дерегистрация се приема датата на смъртта на самото лице.

Според чл. 125, ал. 13 от ЗДДС, когато физическо лице или физическо лице - ЕТ - почине, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 трябва да се подадат от наследниците или заветниците до 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число вкл. на месеца, който следва 6-ия месец от датата, на която е починал наследодателят. Ако има допълнително узнати обстоятелства, те се декларират, като в 1-месечен срок от тяхното узнаване наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. 

За подаване на справката-декларация и регистрите за последния данъчен период до датата, на която е направена дерегистрация, трябва да се спази срокът до 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-ти след 6-тия месец от датата на смъртта на ЕТ.

Редът за самото подаване е предвиден в чл. 119а от ППЗДДС. За периода след дерегистрацията не се прави подаване на справка-декларация и регистри.   

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>