Вие сте тук

Счетоводни статии за отчитане на сграда, построена от ЮЛНЦ, притежаващо половината от сградата

Счетоводни статии за отчитане на сграда, построена от ЮЛНЦ, притежаващо половината от сградата

Дружество с нестопанска цел А притежава собствена сграда, чиято стойност възлиза на 100 хил. лв. 

В нотариалния акт на сградата е посочено: 

  • 1/2 част - 50 хил. лв. - на дружество А
  • 1/2  част - 50 хил. лв. - на  дружество  Б

Средствата за построяване на сградата (в размер на 100 хил. лв.) са осигурени изцяло от дружество А.

Какво осчетоводяване трябва да направи дружество А?

Експерт на Портал Счетоводство дава  следния отговор:

Юридическите лица с нестопанска цел изготвят своите финансови отчети и разработват счетоводната си политика съобразно Национален счетоводен стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност”.

Според този стандарт, ЮЛНЦ съставят индивидуален сметкоплан, където предвиждат сметки за отделно отчитане на своята нестопанска от своята стопанска дейност, а също и за отделно отчитане на приходите и разходите, които са свързани с тези дейности.

В съответствие със НСС 1 "Представяне на финансови отчети" пък се съставят:

  • счетоводният баланс;
  • отчетът за собствения капитал;
  • приложението към годишния финансов отчет.

НСС 9 определя също следните специфични правила за счетоводно отчитане на ЮЛНЦ:

  • имуществените вноски на учредителите (биващи първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ;
  • даренията, необвързани с условия, както и членският внос се признават като текущ приход за периода;
  • даренията, обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране съгласно реда на НСС 20 "Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ";
  • отчитането на амортизируемите и други активи става по общия ред, който е предвиден в другите счетоводни стандарти.

Национален счетоводен стандарт 16 "Дълготрайни материални активи" определя основните изисквания за осчетоводяването на дълготрайни материални активи (ДМА). 

Даден актив се признава и отчита като ДМА, когато:

а) отговаря на определението за ДМА;

б) стойността му може надеждно да бъде изчислена;

в) предприятието очаква да получи икономически изгоди във връзка с актива.

Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване.

Дружество А притежава половината от сграда за 50 000 лв., т.е. по тази стойност трябва да се отчете по имуществените сметки на дружеството. 

Останалата половина от сградата на стойност 50 000 лв. е притежавана от дружество Б. 

Нека предположим, че дружество А поема разходите за построяване на цялата сграда без очакването, че дружество Б ще му възстанови половината от сумата. В такъв случай дружество А има възможност да вземе следните счетоводни операции:

Дт с/ка Сграда - 50 000

Дт с/ка Други разходи - 50 000

или с/ка Разходи за дарения

Кт с/ка Парични средства - 100 000

Пълното решение на казуса четете в Портал Счетоводство тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ