Вие сте тук

Счетоводно отчитане на временни сгради и съоръжения

Счетоводно отчитане на временни сгради и съоръжения

Анализ на проф. Стоян Дурин относно счетоводното отчитане на временни сгради и съоръжения.

При изпълнение на договори за строителство има възможност да се извършват както строителни, така и монтажни работи, посредством които се създават (построяват) и сгради или съоръжения, имащи временно предназначение. Те се ползват от предприемача при изпълнение строителната дейност. В практиката тези сгради и съоръжения са познати като временни сгради и съоръжения. Обикновено след изпълнение на договора за строителството тези временни сгради и съоръжения се събарят. Те обаче могат да останат и да се ползват от инвеститора на обекта. 

В анализа по-долу са посочени особеностите при счетоводното отчитане на създаването и евентуалното събаряне на временни сгради и съоръжения. Тези обекти са посочени в договора за строителството заедно с конкретен проект или са предвидени суми за изпълнението, като проектът представлява дело на предприемача (изпълнителя). Важно за нас е да представим системата на счетоводното отчитане на подобни обекти.

Строителството на временни сгради и съоръжения не се отличава от дейностите по изпълнение на договора за строителство. Това значи, че след като се стартира изпълнението на такива обекти към с/ка 610 Разходи за строително-монтажна дейност се създава аналитична сметка „Разходи за временна сграда/съоръжение ……..“. В нея ще бъдат отчитани всички основни производствени разходи по строителството на временната сграда/ съоръжението. За направените разходи, след тяхното отчитане като разходи по икономически елементи, се съставя счетоводната статия: 

Д с/ка 610 Разходи за строително-монтажна дейност

Ан.с/ка „Разходи за временна сграда/съоръжение ………“

      К с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи

      К с/ка 611 Разходи за спомагателна дейност

      К с/ка 612 Общи разходи - постоянни 

Строителството на всяка една временна сграда или всяко едно временно съоръжение е за сметка на инвеститора. Непременно обаче следва да се уточни дали временната сграда или съоръжение ще се ползва от предприемача или ще се предостави на инвеститора. Когато подобен обект ще се ползва единствено от изпълнителя, то счетоводно отчитане ще се извърши и при ликвидирането му. Когато подобен обект се предоставя на инвеститора, то счетоводното отчитане приключва с неговото завършване, независимо от това, че има възможност да бъде ползвано от предприемача по време на изпълнението на договора за строителство. 

Повече по темата ще намерите в Портал Счетоводство тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ