Вие сте тук

Системни нарушения на трудовата дисциплина

Системни нарушения на трудовата дисциплина

Анализът разглежда наказанията, които могат да се налагат при системно нарушение на трудовата дисциплина, включително и дисциплинарното уволнение като най-тежко такова.

Според Кодекса на труда, чл. 191, ал. 1, дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при някой от следните случаи:

  1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
  2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
  3. 3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
  4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
  5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
  6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
  7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Както ясно е посочено в точка 7 – изброените случаи не изчерпват всички възможни ситуации, а само маркират примерни такива.

Често това, което най-силно затруднява ТРЗ служителите, е правилното определяне дали в конкретен случай става дума за системност на нарушението. А именно системността е едно от условията, когато говорим за налагане на дисциплинарното уволнение като мярка. 

Системните нарушения на трудовата дисциплина не са легално определени. Определение е имало в Общите правила за вътрешния трудов ред в предприятията (ОПВТРП) - подзаконов нормативен акт, приет с постановление на Министерски съвет и Централния съвет на българските професионални съюзи и действал за периода от 01.01.1987 г., когато е влязъл в сила и настоящият Кодекс на труда, до 10.12.1992 г., когато тези правила са отменени и са направени многобройни изменения на Кодекса на труда.

Обикновено за системност можем да говорим, когато дадено поведение се повтори 3 или повече пъти. Не е задължително нарушенията да съвпадат. Добре е в Правилника за вътрешния трудов ред работодателят сам да определи и конкретно да опише, кои комбинации от дисциплинарни нарушения ще счита за системни, като така те ще съставляват едно основание за дисциплинарно уволнение. Това би спестило излишни спорове и проблеми между страните в подобна ситуация.

Нарушенията трябва да са установени от работодателя по надлежния ред с необходимите документи, да не са минали 2 месеца от установяването им или да не е изтекла 1 година от извършването на нарушенията.

Не може 2 пъти да бъде налагано наказание за едно и също нарушение.

Относно критериите, по които ще се определи дали да се наложи дисциплинарно уволнение, четете повече в страницата на Портал ТРЗ нормативи тук >>