Вие сте тук

Справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация - особености при попълване

Справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация - особености при попълване

Неподаването и неспазването на сроковете за подаване на справка-декларацията по ЗДДС и VIES-декларацията водят до глоба или имуществена санкция за предприятията в размер от 500 до 10 000 лв.

За избягването им се налага двете декларации да се изготвят и подават своевременно, а проблемите, възникващи при попълването им - да се решават във възможно най-кратки срокове.

Какви са основните особености при тяхното попълване?

Справка-декларация по ЗДДС

Данните за нейното изготвяне се взимат от дневниците за покупки и продажби, като освен автоматично извлечените от дневниците данни, декларацията съдържа клетки, които следва да бъдат попълнени след обстойна преценка на данните и проследяване на процедурите по чл. 92 от ЗДДС.

Причината за това е, че едно некоректно попълване или пропуски в раздели Г и Д на справка-декларацията може да доведе до прекъсване на процедура по възстановяване на ДДС или отказ да се възстанови ДДС по бърза процедура, която е предвидена в чл. 92 от закона.

По този начин често се пропуска да се попълни клетка 70 със сумата на данъка, който подлежи на приспадане от текуща процедура по чл. 92, ал. 1. Това от своя страна води до невъзможност да се приспадане данъкът от предходните два последователни месеца и сумата остава блокирана за следващи процедури. Има само един начин тази сума да бъде възстановена и той е подаване на искане за възстановяване по процедурата на чл. 129 от ДОПК.

Клетките в раздел Д на справка-декларацията се попълват съгласно начина на прилагане на съответната процедура за възстановяване на данъка, предвидена в чл. 92 от ЗДДС.

Повече за попълването на справка-декларацията и примерен формуляр вижте тук >>>

VIES-декларация

VIES-декларация (с пълно название Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС)" представлява обобщена декларация, която се ползва за целите на контрола и обмена на данни между държавите членки.

Според чл. 125, ал. 2 от ЗДДС едно регистрирано лице, извършило за даден данъчен период вътреобщностни доставки (ВОД), доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, чието място на изпълнение е на територията на друга държава членка, заедно с подаването на справка-декларацията подава също VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Чл. 117 от ППЗДДС определя какво съдържа и какви са условията за подаване на VIES-декларацията.

Тя се подготвя, базирайки се на обобщените данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона. В нея не се включват издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по ВОД на стоки, а също и доставки на стоки и на услуги, чието място на изпълнение е на територията на друга държава членка, по които услуги получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.

Във VIES-декларацията не се включва полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция. Ако са налице няколко доставки в един и същи период към един доставчик, данните от тези доставки се посочват на един ред във VIES-декларацията като обобщени данни.

Повече за попълването на VIES-декларацията и примерен формуляр вижте тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ