Вие сте тук

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик

Българска фирма, която е регистрирана по ДДС у нас, купува стоки от доставчик от Европейския съюз. Доставчикът няма регистрация по ДДС. Трябва ли това движение на стоки да се декларира в система Интрастат?

Експерт на Портал Счетоводство отговаря така:

Според чл. 7 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВТС) лицата, които имат задължение да подават декларации по система Интрастат, а именно Интрастат операторите, са онези лица, които имат регистрация по ЗДДС и които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, чиято стойност надвишава праговете за деклариране по чл. 3, ал. 1, т. 1, поотделно за всеки един от търговските потоци - изпращания или пристигания. 

Съобразно чл. 2, ал. 2 от Наредба Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат операторите по Интрастат декларират всички изпращания към общността или пристигания на стоки в общността, които не се явяват обект на Единния административен документ (митническа декларация), без значение дали са направени към или от лица, имащи или нямащи ДДС регистрации в държавата на установяването си или в други страни членки.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>